Ove godine u TK više od 800 hiljada KM za podršku mladima

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava u iznosu od 844.000 KM sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2024. godini.

Dio sredstava bit će raspoređen putem javnog oglašavanja a dio će se dodjeljivati u skladu sa posebnim odlukama Ministarstva i potpisanim ugovorima.

U 2024. godini predviđeni su Javni pozivi za 4 programa koja će provesti Ministarstvo i to: Program subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih za koji je predviđeno 210.000 KM, Program subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama za koji je predviđeno 189.000 KM, Program finansiranja i sufinansiranja projekata omladinskih udruženja koji će imati za cilj unaprjeđenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu, Program finansiranja i sufinansiranja projekata neprofitnih organizacija za projekte iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024. i Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027. godine, a u cilju ostvarenja politika prema mladima, strategije prema mladima i programa djelovanja za mlade, a u skladu sa potrebama i problemima mladih.

U svojim programima djelovanja za mlade koji se tiču stambenog zbrinjavanja, subvencija troškova dječjih vrtića, samozapošljavanja Ministarstvo je proširilo definiciju starosne dobi mladih iz Zakona o mladima FBiH do navršenih 35. godina života

Source: Izvor: rtvlukavac.ba