U narednim danima moguće nove bujične poplave, evo na kojim područjima

Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćila je Agencija za vodno područje rijeke Save.

– Bujične poplave moguće su na slivovima rijeka Krivaja, Spreča, Usora, Tinja te Una i Sana u FBiH. U naredna tri dana prognozirano je vanredno hidrološko stanje, posebno na području srednjeg i donjeg dijela sliva rijeke Bosne te na slivu rijeka Une i Sane. Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Zeničkodobojskom, Tuzlanskom te Unsko-sanskom kantonu – saopćili su iz Agencije.

Sugerišu nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju pojačan oprez.

– Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite s ciljem smanjenja i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra – naveli su iz Agencije, piše Faktor.

Source: Bih