Meteorolozi najavljuju: Očekuju se pljuskovi koji mogu izazvati bujične poplave

Prema meteorološkoj prognozi na području sjeveroistočne Bosne očekuju se obilne padavine – pljuskovi, lokalno jakog intenziteta, koje mogu izazvati bujične poplave, navodi se u jutrošnjem redovnom izvještaj Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH.

Kako se navodi prema meteorološkoj prognozi pljuskovi, lokalno jakog intenziteta, koje mogu izazvati bujične poplave, očekuju se danas, a očekivani vrh vodnog vala je u četvrtak, 18. maj.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati bio je 199,10 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 31 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 24,74 m3/s.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, na putu Buna-Blagaj u mjestu Podpetak došlo je do blagog izlijevanja rijeke Bune na cestu. Promet se odvija normalno za sada.

Stanje vodostaja na hidrološkim stanicama Mostar, Humac i Buna su u porastu.

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Kanton Posavski.

Visina vodostaja izmjerena u 07.00 sati: Bosanski Brod – 666 (pripremno stanje), jučer 585; Bosanski Šamac – 503 (normalno stanje), jučer 393; Orašje – 701 (pripremnostanje) jučer 571.

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Zeničko-dobojskog kantona je povećan sa tedencijom stagnacije.

Vodostaj rijeke Bosne prema mjerenjima Federalnog Hidrometeorološkog zavoda, na mjernom mjestu u Zenici je u 07.00 sati iznosi 240 cm, a kritična tačka početka izlijevanja je 340 cm.

Obilne kišne padavine u proteklih nekoliko dana uzrokovale su porast vodostaja na svim vodnim tokovima na području Unsko-sanskog kantona. Gradski štab civilne zaštite Bihaća, juče je donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Grada Bihaća.

U Bihaću u MZ Kulen Vakuf rijeka Una poplavila je više objekata, a došlo je i do aktiviranja klizišta, dok je u MZ Martin Brod pet stambenih objekata poplavljeno. Zbog izlijevanja vode na kolovoz otežano se saobraća (jednom trakom) na putevima na širem području Kulen Vakufa (Kulen Vakuf-Martin Brod, Orašac-Ćelije). Putna komunikacija prema naselju Klisa je u prekidu. Jedinica CZ-e za spašavanje na vodi i pod vodom uz pomoć Crvenog križa Grada Bihaća i organizacije Pomozi.ba, cjelodnevno je vršila dostavu hrane i pitke vode za mještane naselja Klisa.

U naselju Muslići došlo je do izlijevanja vode (oborinske vode) na magistralni put M5 Bihać-Izačić.

U MZ Pokoj mještani pomenute MZ-e postavljaju vreće sa pijeskom u cilju zaštite od poplava, a dvije nepokretne osobe su evakuisane. U naselju Kostela voda je poplavila magistralni put M 14 i isti je zatvoren za saobraćaj, a alternativni pravac je preko mjesta Gata.

U MZ Klokot-naselje Pecikovići su odsječeni od ostatka pomenute MZ-e, te su poplavljeni prilazi Klokot I i II ( mogu saobraćati džipovi i veća motorna vozila). U naselju Papari I i II voda se izlijeva preko kolovoza (oborinske vode i kanali). U naselju Bijelo brdo oborinske vode idu kroz dvorišta.

Ukupno u desetak bihaćkih mjesnih zajednica poplavljeno je više od 200 objekata i veća površina poljoprivrednog zemljišta.

Jedinica za čistoću CZ pri JKP Komrad d.o.o. neprekidno radi na punjenju vreća za pijesak i distribuiranju istih mjesnim zajednicama u komunikaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica na terenu. Na nekoliko lokacija angažirane su i radne mašine.

U gradu Bosanska Krupa, u protekla 24 sata, došlo je do naglog porasta vodostaja rijeke Une, što je dovelo i do njenog izlijevanja i plavljenja poslovnih objekata, velikog broja stambenih i pomoćnih objekata u naseljima: Bužimkići, Bihaćka, Trg Alije Izetbegovića, Zeleni otoci, Ada, Pazadžik, Luke, Međumostovi, Proleterska, 503 Slavne bbr, Poslovna zona Pilana, Mašići, Halkići, Podvran, Drenova glavica, Redžići, ul.Otočkih heroja, Unska, Međumostovi u Bos.Otoci, te magistralnog puta Bos.Krupa-Bužim, lokalnog put za Drenovu Glavicu i više ulica uz rijeku Unu.

Rijeka Krušnica poplavila je poljoprivredno zemljište, poslovne, stambene i pomoćne objekte, te je u prekidu saobraćaj na lokalnom putu u naselju Zalug, Svetinja, Omladinska. Na ugrožena područja dostavljaju se vreće sa pijeskom, i na tom zadatku je angažovano oko 50 osoba sa mehanizacijom.

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog štaba civilne zaštite donešena je Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće.

U općini Bužim, rijeka Bužimnica sa pritokama se izlila na poljoprivredno zemljište na potezu od mjesta Varoška rijeka do Vrhovske. Zbog izlijevanja vode na kolovoz za saobraćaj je zatvoren magistralni put M4.3 na dionici Vrhovska-Bužim. Zbog klizišta otežan saobraćaj na lokalnom putu Bužim-Radoč.

U gradu Cazinu, jučer poslije 17.00 sati, došlo je do nailaska plavnog vala na rijeci Korani, koji je uzrokovao plavljenje osam objekta u naselju Tržačka Raštela kao i otežane komunikacije na regionalnom putu R-403-a. Porastom rijeke Korane uzrokovan je i porast rijeke Mutnice, gdje je došlo do prekida saobraćaja na lokalnom putu u naselju Tržac. Zbog stalnih padavina i rasta vodostaja došlo je do prekida saobraćaja na mostvima u naselju Rujnica, Pjanići, Rajak, Mutnik i Kapići. Vodostaj rijeke Mutnice izmjeren u 24.00 sata, bio je tri metra, kad je došlo do stagnacije ,a blago opadanje je počelo oko 04.00 sata jutros. Jutros u 07.00 sati, izmjereni vodostaj rijeke Mutnice je 2,90 cm.

Trenutno u prekidu sabraćaja je most u naselju Rujnica, Pjanići-Aličajići i u naselju Mutnik, gdje je došlo do oštećenja mosta. U naselju Pjanići došlo je do plavljenja dva stambena objekta, a u naselju Tržac plavljenje više pomoćnih objekata.U naselju Tržac u prekidu je lokalni put Tržac Urga. Otežano se komunicira na regionalnom putu R-403, u naselju Tržačka Raštela zbog izlijevanja rijeke Korane.

Zbog obilnih padavina došlo je i do aktiviranja starih i pojave novih klizišta.

Na području općine Sanski Most stanje vodotoka je kritično i vodostaji svih rijeka su u blagom porastu. U nekoliko mjesnih zajednica ima više stambenih i pomoćnih poplavljenih objekata, a najviše uz vodotok rijeka Blihe i Majdanuše. Došlo je i do izlijevanja manjih potoka koji takođe ugrožavaju sve objekte i poljoprivredne usjeve. Vodostaj Sane u 08.00 sati, iznosio je 405 cm i time spriječava odlijevanje pritoka i potoka u korito Sane. Naselje Šabića Klanac i Redak su zatvoreni za saobraćaj. Sve raspoložive snage civilne zaštite sa mehanizacijom su na terenu i daju maksimum u ublažavanju posljedica.

Na području općine Velika Kladuša u protekla 24 sata, došlo je do izlijevanja rječica i potoka iz korita i u više mjesnih zajednica ima poplavljenih objekata (Šumatac, Zborište, Vidovska, Mala Kladuša, Zagrad, Miljkovići). U mjestu Šumatac rijeka Pećina je oštetila most i isti nije u funkciji. U naselju Bosanska Bojna poplavljena farma goveda.

Na području općine Ključ osim poplavljenog poljoprivrednog zemljišta, trenutno nema poplavljenih objekata. Služba civilne zaštite je dostavila vreće za pijesak u naselja Donja Sanica, Kamičak i Humići.

U općini Bosanski Petrovac Vatrogasna jedinica je imala dvije intervencije ispumapavanja vode iz podrumskih prostorija. Uzrok plavljenja su oborinske vode.

Na području Zapadnohercegovačkog kantona, vodomjerna postaja Humac, vodostaj Trebižata jutros u 08.00 sati, iznosio je 323 cm s trendom stagnacije. Na snazi su redovite mjere obrane od poplava.

Vodostaji rijeka na području Srednjobosanskog kantona djelom su u opadanju, dijelom u stagnaciji, dok je rijeka Vrbas na HS Daljan u porastu.

Na području Kantona 10 rijeke i potoci su u porastu, nema dojava o poplavama, navodi se, između ostalog, u izvještaju FUCZ, piše FENA.

Source: Bih