Oglasili se iz UNSA: Detalji današnje sjednice Senata

Senat UNSA se nakon sjednice oglasio saopćenjem kojim su kazali:

“Senat Univerziteta u Sarajevu je na održanoj sjednici donio Odluku kojom se stavlja van snage Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu od 29. 01. 2014. godine o izboru dr. Sebije Izetbegović u zvanje redovne profesorice za oblast „Ginekologija i akušerstvo“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao i Odluku kojom se stavlja van snage Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu od 07. 05. 2014. godine o izboru dr. Sebije Izetbegović u zvanje redovne profesorice za predmete „Zdravstvena njega reproduktivnog zdravlja i porodiljstvo“ i „Zdravstvena njega žena“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu”.

bje odluke stupaju na snagu danom donošenja.

“Imajući u vidu da se donošenjem Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 06. 03. 2023. godine kojom se zadužuje rektor Univerziteta u Sarajevu da donese Rješenje, te donošenjem Rješenja rektora Univerziteta u Sarajevu od 09. 03. 2023. godine kojim se poništava upis imenovane u Matičnu knjigu magistranata koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu – Medicinskog fakulteta, odnosno naučni stepen magistra nauka, a vezujući se za uvjete za izbor u naučnonastavna zvanja na Univerzitetu prema propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme kada je imenovana birana u ista, ovim odlukama Senat Univerziteta u Sarajevu je utvrdio da imenovana ne ispunjava uvjete koji su bili propisani za izbor u naučnonastavna zvanja na Univerzitetu u Sarajevu”, naveli su u saopćenju.

Senat Univerziteta u Sarajevu, kao tijelo nadležno da odlučuje o akademskim pitanjima u vezi izbora u akademska zvanja i drugim stručnim pitanjima, donio je navedene odluke.

Obje Odluke su konačne, a protiv istih se mogu pokrenuti parnični postupci pred nadležnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema svake od navedenih odluka, saopćili su na kraju. prenosi n1

Source: Bih