Odluka o poništenju postupka

Direktor JU Centar za kulturu i informisanje,  na osnovu člana 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), čl. 38. i 118. i Pravila Javne ustanove Centar za kulturu i informisanje a  na preporuku Komisije za preglede i ocjenu ponuda za izradu Monografije Srebrenik 1992-1995.g., u postupku javne nabavke,  izrada Monografije Srebrenik 1992-1995. godina, otvorenim postupkom., d o n o s i:

                                                                              O D L U K U O PONIŠTENJU POSTUPKA

I

Poništava se postupak javne nabavke  izrada Monografije Srebrenik

1992-1995. godina, otvorenim postupkom iz razloga što u zakonom predviđenom roku nije potpisan Ugovor između ugovornog organa i autorskog tima u sastavu prof. dr. Edin Mutapčić,  prof.dr. Omer Hamzić i mr. Edin Šaković, kojem je dodijeljen ugovor

  II

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.srebrenik.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Komisija je konstatovala da su  po javnom pozivu  za izradu „Monografije Srebrenik 1992-1995. godina“  po otvorenom  postupku  po obavještenju objavljenom na www.srebrenik.ba i www.radiosrebrenik.ba, br. 203/22 od 05.07.2022. godine, pristigla slijedeća ponuda:

Autorski tim u sastavu: prof.dr. Edin Mutapčić

                                     prof.dr. Omer Hamzić

                                     mr. Edin Šaković    

Pregledom ponude utvrđeno je da je ponuda kompletna i da su dostavljeni svi dokazi koji zadovoljavaju postavljene uslove za kvalifikaciju u TD, te je komisija predlažila Direktoru,  u skladu sa  članom  70. Zakona, donošenje  Odluke o dodjeli ugovora, imanovanom ponuđaču  za izradu „Monografije Srebrenik 1992-1995.“ od 21.367,52  KM (cijena bez PDV-ea) odnosno 24.999,99 KM (cijena sa PDV-eom),  a što je Direktor i prihvatio.

Obzirom da izabrani ponuđač »Autorski tim u sastavu,

                                     prof.dr. Edin Mutapčić

                                     prof.dr. Omer Hamzić

                                     mr. Edin Šaković    

nije u predviđenom roku izvršio potpisivanje Ugovora o izradi »Monografije Srebrenik1992-1995.g.«,  komisija je predložila da se postupak poništi a što je direktor i prihvatio.

                                         POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.  Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.
Objava Odluka o poništenju postupka pojavila se prvi puta na Radio Srebrenik.
Source: izvor: radiosrebrenik.ba