Udruženje penzionera iz dijaspore uskoro bi trebalo početi sa radom

Grupa penzionera iz dijaspore i dugodišnji poznanici odlučili su osnovati udruženje u Kalesiji. Udruženje penzionera iz dijaspore ima za cilj okupiti Kalesijce koji su radni vijek proveli u inostranstvu, stekli tamo penziju, vratili se i žele nešto korisno uraditi za svoju lokalnu zajednicu i osobe koje trebaju podršku i žele ostvariti svoja prava kao povratnici iz dijaspore.

Udruženje će biti veza između sugrađana koji žive u dijaspori i onih koji su nakon boravka u inostranstvu, zaradili penziju i vratili se u Kalesiju. Pokretači za osnivanje ovog udruženja su ljudi koji su uvidjeli neke od problema sa kojim se susreću oni koji se vrate ponovo u Bosnu i Hercegovinu, a koje su iznijeli u kratkim crtama i najavili informacioni sastanak koji će se održati u četvrtak, 28. jula.

– Dugogodišnji je osjećaj da država ne vodi baš mnogo brigu za svo­ju di­ja­sporu, svjesno zanemarujući činjenicu da je upravo ta dijaspora jedan od bitnih izvora finansiranja i da od istih tih ljudi država go­di­šnje ubire više milijardi KM, naveli su u ime Inicijativnog odbora za osnivanje Udruženja, koje bi uskoro trebalo početi sa radom u Kalesiji.

Rad Ministarstva za dijasporu je mrtvo slovo na papiru, a država je kako za mlade tako i za starije osobe bez adekvatnih ideja, posebno za pen­zi­o­ne­re povratnike iz dijaspore, či­ji je po­vra­tak mno­go češći od mla­dih i rad­no sposobnih jer ova kategorija se, nakon odlaska u mirovinu, često odlučuje na povratak donoseći sa sobom fi­nan­sij­ska sred­stva, pen­zi­ju, ali i ušte­đe­vi­nu čime jača platežnu moć.

Ideja o osnivanu udruženja penzionera dijaspore ima za cilj po­vra­tak starijih i rušenju ba­ri­je­ra tipa ne­po­vjerenje u me­di­cin­sko osoblje i osiguranje, te kva­li­tet zdrav­stve­ne za­šti­te na koji su navikli, birokratski odnos općinskih, gradskih pa i državnih vlasti itd…dodaju penzioneri.

Jedan od ključnih ciljeva budućeg udruženja je i kreiranje ideja ostvarivanje pozitivnih uslu­ga na­mje­nje­nih baš ovoj kategoriji naše države. Stvaranjem i širenjem pozitivne klime, kroz primjere iz dosadašnjih iskustava povratnika mo­glo bi da utičemo na po­vra­tak na­ših sta­ri­jih iz svijeta, navode i dodaju da će udruženje biti jedan od razloga da se okupljaju i druže.

U četvrtak, 28. 7. 2022., u sali restorana Piemonte održat će se informacioni sastanak, gdje svi koji žele prisustvovati istom mogu se pridružiti i više saznati o osnivanju udruženja, prednostima koje će ostvariti kroz svoj rad, te na koji način možete postati član. Informacioni sastanak počinje u 15:00 sati.

U narednim danima održat će se i osnivačka skupština gdje će biti izabrano rukovodstvo udruženja i ozvaničiti početak rada.

The post Udruženje penzionera iz dijaspore uskoro bi trebalo početi sa radom appeared first on Kalesijski.ba.

Source: Kalesijski.ba