Zastupnici federalnog Parlamenta odbili razmatrati povećanje invalidnina

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine odbio je na današnji dnevni red sjednice uvrstiti prijedlog zakona kojima se povećavaju invalidnine.

Danas se održava sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na koj su zastupnici odbili da se na dnevni red uvrsti prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zaštite civilnih žrtava rada i zaštite porodice sa djecom FBiH koji su predložili zastupnik Irfan Čengić i delegat Jasminko Kapić, a kojim su predviđena povećanja invalidnina u Federaciji BiH.

Trenutni iznosi tuđe njege i pomoć, invalidnina i ortopedskog pomagala su u istom iznosu još od 2009. godine kada je definisano da je osnovica za izračun ovih prava 80% minimalne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kasnijim izmjenama zakona o osnovama socijalne zaštite civilnih žrtava rada i zaštite porodice sa djecom FBiH je umjesto 80% upisan tačan novčani nominalni iznos tog procenta u iznosu od 274 KM,

Predlagači navde da od navdene izmjene zakonodavstva je u Federaciji Bosne i Hercegovine u dva navrata je povećan iznos minimalne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine, a ta dva povećanja nije pratila izmjena zakona i povećanje osnovice od 274 KM kako bi nominalni iznos bio ekvivalentan novom iznosu od 80% minimalne plate, čime je ova populacija prevarena.

Ovim zakonom se predviđa da osnovica za izračun iznosa bude propisana u procentualnom iznosu a ne nominalnom iznosu u KM, jer na taj način neće biti potrebno mijenjati zakone kako bi invalidnine i druga prava pratili troškove života, i rast minimalnih i prosječnih plata, kao i rast prihoda u budžetima.

Predlagači navoda da u proteklih 13 godina rasli su prihodi u budžetu, rasle su minimalne plate, rastao je iznos prosječne plate, rastao je iznos penzija, troškovi državne službe su rasli, rasli su troškovi života jedino invalidnine nisu rasle.

Za uvrštavanje ovog zakona na dnevni red su glasala 32 zastupnika, 22 suzdržana, dok ostali nisu došli na sjednicu ili nisu željeli glasati.

Zastupnici koji su podržali uvrštavanje ovog zakona na dnevni red su: Adin Huremović (SBB), Albin Muslić (SDP), Alma Kratina (DF), Amela Kuskunović (NS), Damir Mašić (SDP), Faika Mujanović (SBB), Goran Akšamija (NIP), Hamdija Abdić (SDA), Irfan Čengić (SDP), Jasmina Zubić (SDP), Mirsad Kacila (SBB), Lana Prlić (SDP), Marina Mujkanović (SDP), Meliha Bijedić (SD), Mile Atlagić (SD), Miomirka Melank (NS), Mira Grgić (SDP), Mirsad Čamdžić (NS), Mirsad Topčahić (PDA), Mujo Hasić (SDP), Mustafa Hrvić (DF), Nasiha Pozder (NS), Nedžad Šečić (SD), Nihad Čolpa, Nijaz Helez (SDP), Rahim Gadžić (SDA), Ramiz Karić (SDA), Sefer Demirović (PDA), Sanela Prašović Gadžo (SBB), Senad Mašetović (NIP), Šemsudin Kavazović (SBB), Zijat Mušić (SDA), Zlatko Ercegović (SD).

Zastupnici koji su bili suzdržani: Adisa Kokić Hinović (SDA), Ankica Kolar (HDZ), Bajro Makić(SDA), Elma Đogić, Enver Jukanović, Goran Opsenica (HDZ), Husein Rošić(SDA), Ilijana Dronjić (HDZ), Jasminka Ibrišimović(SDA), Kenela Zuko(SDA), Luka Feletar, Majra Dautbegović(SDA), Marijan Klaić (HDZ), Mario Mikulić (HDZ), Matea Cakalin (HDZ), Miralem Galijašević(SDA), Salko Zildžić(SDA), Samila Zeičerović(SDA), Stanko Musa (HDZ), Suad Kaknjo(SDA), Tašo Dacić(SDA).

Zatupnici koji su bilina sjednici, ali nisu glasali: Adis Arapović (ZELENI), Adnan Efendić(SDA), Amer Obradović (NB), Amor Mašovović(SDA), Ante Baković(HDZ), Asim Kamber(SDA), Azra Tajić, Bahrudin Šarić, Boro Krišto (HDZ), Dario Knezović (HDZ), Delfa Dejanović (HDZ), Dženana Hodžić(SDA), Edita Mazić(SDA), Hasan Muratović(SBB), Irfan Durić(NES), Ismet Osmanović(SDA), Ivica Pavković (HDZ), Jelka Milićević (HDZ), Mara Đukić(DF), Mirsad Pindžo (NIP), Mladen Bošković (HDZ), Petar Galić, Sabina Ćudić(NS).

Source: STUDIO D TK