Skupština građana Mostara, Mostar predvodnik deliberativne demokratije

Tokom četiri uzastupna vikenda, Skupština građana će sakupiti reprezentativnu grupu od 48 nasumično odabranih građana koji će vijećati i izraditi preporuke o čistoći grada i održavanju javnog prostora u Mostaru. Ovu temu su predložili i odabrali građanke i građani Mostara nakon konsultacija sa civilnim društvom i gradskim vlastima.
Skupština se organizuje po posebno razvijenoj metodologiji koja osigurava transparentan i inkluzivan proces i omogućava građanima da o toj temi uče od relevantnih stručnjaka i iz iskustava drugih gradova, te da čuju stavove lokalnih aktera i političkih predstavnika.
Skupština pruža priliku da se građani više angažuju u razvoju politike i donošenju odluka na lokalnom nivou, a lokalnim vlastima u Mostaru da se istinski osvrnu na preporuke građana o pitanjima od interesa, uvodeći pristup deliberativne demokratije. Ovaj oblik učešća građana koristi se u mnogim zajednicama na lokalnom, regionalnom ili državnom nivou gdje vlasti žele poboljšati kvalitet lokalne uprave uz doprinos reprezentativnih grupa građana i civilnog društva.

Na otvaranju Skupštine će se obratiti Bernd Voehringer, predsjednik Doma lokalnih vlasti u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope; Bojana Urumova, šefica Kancelarije Savjeta Evrope u Sarajevu; Salem Marić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara; i Radmila Komadina, glavna savjetnica Grada Mostara.
Uoči Skupštine građana, u petak 9.7. u 10:00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Mostara biće potpisan Memorandum o saradnji između Savjeta Evrope i Grada Mostara.

Skupština građana je organizovana u okviru projekta „Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru“ koji implementira Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2018-2021. Cilj projekta je stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u deliberativni proces i povećati njihov doprinos u donošenju odluka na lokalnom nivou. Zauzvrat će ovaj proces podsticati dijalog na lokalnom nivou i doprinijeti revitalizaciji demokratskih procesa u Gradu Mostaru.

Sve informacije vezane za Skupštinu građana dostupne su javnosti na web stranici posvećenoj projektu www.mostargradimo.ba


Izvorni članak: Skupština građana Mostara, Mostar predvodnik deliberativne demokratije