Gradske vlasti nastavljaju sa kršenjem prava vlasnika zemljišta u korist JP Autoceste FBiH / Cijepanje parcela bez sudjelovanja vlasnika u postupku

Bio je dugogodišnji predsjednik Udruženja povratnika Srba u Mostar, a zadnjih godina života borio se protiv prolaska autoputa preko plodne zemlje na jugu Mostara. Nepravda sa kojom se susretao na tom putu je oslabila njegovo srce, koje nije uspjelo izdržati zadnje pritiske. Svoju borbu za buduće generacije, platio je onim najdragocjenjijim, svojim životom. Njegova ustrajnost je nadahnuće onima koji su ostali da nastave i završe ovu misiju za očuvanje prirode, ljudskih života i suživota svih naroda u dolini Neretve.

Ovih dana na adrese mještana južnih dijelova Mostara (Kosor, Malo Polje, Lakiševine, Ortiješ) počela su stizati Rješenja Službe za katastar Grada Mostara o cijepanju parcela na predviđenoj poddionici autoputa Mostar Jug – Tunel Kvanj. Rješenja su donesena bez sudjelovanja vlasnika zemljišta, čime je narušeno temeljno načelo upravnog postupka: načelo očitovanja stranaka, dakle pravo stranaka da se već u prvostepenom postupku očituju o predmetu postupka. Još gore, rješenja se dostavljaju na adrese umrlih osoba. Takve dostave su, po mišljenju advokata Milenka Krčuma bez pravnog učinka, i predstavljaju dodatno kršenje prava vanknjižnih vlasnika. Vlasti su, kad zadiru u prava na privatnu imovinu, dužne uložiti neophodne napore da identificiraju vlasnike, a ne samo formalno slati pismena na adrese osoba koje su umrle.

Što se tiče cijepanja parcela, po mišljenju advokata Krčuma, njima se samo na prvi pogled ne uugrožavaju prava vlasnika. Istina je da, na prvi pogled, cijepanje ne dira u obim prava vlasnika, jer vlasnici nakon cijepanja imaju dvije parcele koje zajedno čine raniju parcele. No, time se dira u pravne interese vlasnika. Naime, cijepanje se provodi radi izbjegavanja primjene čl. 11. Zakona o eksproprijaciji radi pogodovanja stranci sa suprotnim interesima – Javnom poduzeću Autoceste F BiH.
Odredba čl. 11. Zakona o eksproprijaciji predviđa pravo vlasnika da traži izvlašćenje cijele parcele, ako nema interesa da zadrži ostatak koji nije eksproriran. Nepoštovanje tog interesa vlasnika protivno je načelu proporcionalnosti koje se primjenjuje kod zadiranja u prava zaštićena Europskom konvencijom za ljudska prava i protokolilma uz tu Konvenciju.

Dodatno, takva rješenja Gradska uprava Mostar dostavlja na imena i adrese umrlih osoba, koje ni ne mogu odgovoriti na ta rješenja. Upravo takvim postupcima, administracija misli da će radi “propuštanja roka za žalbu” od strane vlasnika parcele upisanog u zemljišne knjige stvoriti dojam pravilnog postupanja.

U pozadini svega jeste bespravno cijepanje parcela, da bi se JP Autocestama omogućilo da za puno manje novca otkupe zemljište preko kojeg su im politički oci zacrtali da treba da ide Koridor Vc – dionica Mostar Jug –tunel Kvanj.

Obavještavamo sve one koji su dobili takvo rješenje, da su ista dostavljena na način koji nema pravnog učinka i pravno su ništavna. NIKO ne smije da cijepa ili otuđuje vašu zemlju bez bez sudjelovanja vlasnika u prvostepenom postupku.

Trenutno na terenu, JP Autoceste, preko Gradske uprave Mostar prave veliki pritisak na povratnike u južne dijelove Mostara, radi eksproprijacije zemljišta.

Obavještavamo širu javnost da finansijeri ove trase, Evropska Banka za obnovu i razvoj, kao i Evropska investicijska banka još uvijek nisu odobrili sredstva za ovu trasu. U toku je provjera legalnosti i poštovanja domaćih i međunarodnih zakona i konvencija, tokom odabira pomenute trase i pitanje je da li će sredstva ikako biti odobrena.

U želji da izvrše političku naredbu i “protjeraju” trasu preko plodne zemlje i povratničkih naselja Parlament Federcije BiH, Federalno Ministarstvo prostornog uređenja, Federalno Ministarstvo okoliša i turizma, JP Autoceste i Grad Mostar su prekršili zakone BiH.

Povratnici su pokrenuli sudske procese, radi zaštite ljudskih prava iz Europske konvencije za ljudska prava i protokola uz Konvenciju – prava na privatnu imovinu, prava na dom i ustavnog prava na povratak izbjeglih i raseljenih.

Širu javnost i vlasnike zemlje na koje se vrši pritisak radi eksproprijacije obavještavamo da sve vrste pritiska ili nelegalnih radnji mogu prijaviti Inicijativnom odboru za zaštitu interesa građana južne zone grada Mostara na email unionjuznikoridor@gmail.com


Izvorni članak: Gradske vlasti nastavljaju sa kršenjem prava vlasnika zemljišta u korist JP Autoceste FBiH / Cijepanje parcela bez sudjelovanja vlasnika u postupku