Njemački biznismen tvrdi: Sve je to kleveta! Nikad se u Minhenu nisam sastao sa Seadom Džafićem i dogovarao saradnju!

Demant na vijest objavljenu na portalu www.tkportal.ba dana 17,09.2O2O.godine (https://tkportal,ba/2020 / Og / t7lu-kalesiii-gori-ko-ce-unacelnicku-fotelir.r-u-utrci-dvojica-uspjesnih-biznismena-upucuju-iedandrugome-teske-optuzbe/), dostavlja se
Poštovani,
Obraćamo Vam se kao punomoćnici gdin. Mathias Hausmanna iz SR Njemačke i zakonskog zastupnika društva Josef Lentnel GmbH Deutschland, koji su ovlastili ovu Zajedničku advokatsku kancelariju radi otklanjanja štete nanesene ugledu ovog fizičkog i pravnog lica iznošenjem ili prenošenjem izražavanja neistinitih činjenica sukladno odredbi čl,4.tač. d, Zakona o kleveti FBiH f,,Službene novine FBiH” br-oj: 1,9 /03 od 13,05.2003, godine i broj: 73/05 od28.L2,2005, godine,
radi podnošenja demanta, zahtjevom za hitnu objavu istog, te u slučaju da se ne udovolji istom, u
ime naših vlastodavaca nadležnom sudu podnesemo tužbu radi naknade štete zbog klevete.
Naime, na Vašem intelnetportalu www.tkportal.ba dana 1,7.09.2020. godine, objavljen je članak
pod naslovom:,,U KALESIII GORI; KO CE U NAčElNIčkU fotelju?: U utrci dvojica uspješnih biznismena; Upužuju iedan drugome teške optužbe…” [https://tkportal.ba/2020/09/L7 /ukalesiji-gori-ko-ce-u-nacelnicku-fotelju-u-utrci-dvojica-uspjesnih-biznismena-upucuju-jedandrugome-teske-optuzbel),, u kojem je iznesen niz neistinitih navoda kako slijedi:

 • neistiniti su navodi da je gosp, Sead DZafić razgovarao sa gosp, Hausamannom, te radi toga
  boravio u Minhenu, kome je navodno nudio poslovnu saradnju;
 • neistiniti su navodi da se takav sastanak u Minhenu uopšte desio, te da je isti organizovao direktor i vlasnik firme ,,Spectrum Vision” d,o,o. Kalesija kao i što je neistina da je gosp. Dzafić (ikada ili tokom 2017. godine ili nakon toga nudio bilo kakvu saradnju gosp. Hausmannu i inostranom privrednom društvu Josef Lentner GmbH;
  -neistiniti su navodi da je naš vlastodavac potraživao da navodnu aktuelnu dobit od 638,000,00 KM u 201-8, godine knjigovođa firme Sućo d,o,o. Zivinice proknjiži kao neostatak u kvalitetu i da je Suadu BeŠliĆu saopštio da želi nastaviti saradnju sa gosp,Seadom DZafiĆem;
 • neistinit je navod da je gospodin Hausmann na letu Sarajevo – Minhen pitao Suada BeŠliĆa,,zaŠto
  mi (naŠa firma) plaĆamo radnike 1.000,00 KM, a načelnik općine Kalesija 300,00 KM”?
  Veći dio teksta predstavlja izražavanje koje sadrži obilježja klevete shodno odredbama člana 4,
  tačka d) Zakona o zaštiti od klevete FBiH, zbog čega je našem vlastodavcu nanesena šteta.
  Naš vlastodavac odgovorno tvrdi da se sa gospodinom Dzafić Seadom nije nikada sastao u
  Minhenu i razgovarao na temu međusobne poslovne saradnje. Neistine iznesene u navedenom članku direktno utiču na ugled i čast naših vlastodavaca-klijenata, radi čega isti trpe duševnu bol i materijalnu štetu, Koristimo priliku da vas upozorimo na zabranu upotrebe podataka bez pisanog ovlaštenja, a koji se odnose na gosp. Mathias Hausmanna i filme fosef Lentner GmbH Deutschland, Imajući u vidu naprijed navedeno, hitno zahtjevamo da se ovaj demant objavi u roku od 24 sata od prijema, zajedno sa izvinjenjem našim vlastodavcima-klijentima gosp. Mathias Hausmann i firmi Josef Lentner GmbH Deutschland, te da se trajno ukloni predmetni članak na Vašem portalu od17.09.2020. godine,
  S poštovanjem!
 • U Tuzli, 25.09.2020. godine
 • Mathias Hausmann i Josef Lentner GmbH
  po punomoćnicima
  Kenanu Elezoviću i Mirzi Dževdetbegoviću,
  advokatima iz Tuzle