DOK U KRAJINI SKUPŠTINA ODBIJA STAVITI U ZAKON OBJAVU IMOVINE // Spremne izmjene Zakona o VSTV-u: Mogućnost razrješenja članova Vijeća, sudije i tužioci objavljuju imovinu

Spreman je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) Bosne i Hercegovine, a u pripremi tog dokumenta je učestvovala i međunarodna zajednica.

Izmjene i dopune postojećeg Zakona o VSTV-u BiH se, prije svega, odnose na integritet nosilaca pravosudnih funkcija u BiH.

Tako je, primjera radi, u članu 5. Zakona o VSTV-u dodata i odredba prema kojoj se članovi Vijeća ne mogu prijavljivati niti biti birani na upražnjene pozicije u pravosuđu za vrijeme trajanja mandata i godinu nakon isteka mandata. Time bi se, smatraju autori ovog zakonskog rješenja, uskratila mogućnost zloupotrebe položaja i trgovine utjecajem unutar VSTV-a.

Novina je i član 6a. koji se odnosi na razrješenje članova VSTV-a, a kojim je utvrđeno da se član Vijeća razrješava dužnosti ako ne vrši dužnost u skladu sa zakonom i Poslovnikom Vijeća, u slučaju nespojivih dužnosti, povreda dužnosti koja ozbiljno narušava ugled Vijeća, u slučaju odsustva sa funkcije člana Vijeća u trajanju dužem od tri mjeseca neprekidno, odnosno u trajanju dužem od šest mjeseci neprekidno ukoliko je odsustvo uzrokovano bolešću, te ako član Vijeća ne otkloni sukob interesa u ostavljenom roku.

Ovim nacrtom je utvrđeno da sukob interesa člana VSTV-a postoji kada se član Vijeća ili njegov krvni srodnik u pravoj liniji, po bočnoj liniji do trećeg stepena srodstva, srodnik po tazbini do drugog stepena i dijete bračnog druga, bračni, odnosno vanbračni partner, usvojitelj i usvojena djeca i sva ostala lica sa kojima član Vijeća dijeli zajedničko domaćinstvo, prijavi na upražnjenu poziciju u pravosuđu, uključujući i ustavne sudove. Članu Vijeća koji se nađe u ovakvom sukobu interesa prestaje mandat.

Sukob interesa postoji i u situaciji u kojoj član Vijeća ima privatni interes koji utječe ili može utjecati na zakonitost, transparentnost, objektivnost i nepristrasnost u obavljanju funkcije, odnosno u kojoj privatni interes šteti ili može štetiti javnom interesu ili povjerenju građana.

Članovi VSTV-a, prema novom prijedlogu, ne mogu biti suzdržani u postupku glasanja.

U potpunosti se mijenja član 54. Zakona o VSTV-u koji se odnosi na odgovornost za disciplinski prekršaj, te se u stavu (1) navodi da sudija, tužilac, dodatni sudija ili sudija-porotnik, uključujući i predsjednike sudova, glavne tužioce i njihove zamjenike, kao i član Vijeća, disciplinski su odgovorni za zakonom propisane disciplinske prekršaje, koje su učinili s umišljajem ili iz nehata.

– Imenovanje u drugi sud ili tužilaštvo ne isključuje disciplinsku odgovornost sudije ili tužioca za disciplinski prekršaj učinjen na poziciji nosioca pravosudne funkcije koju je prethodno obavljao. Prestanak mandata na rukovodećoj poziciji ne isključuje odgovornost za disciplinski prekršaj učinjen za vrijeme trajanja tog mandata – glasi stav (2).

Mijenja se i član 56. koji se odnosi na disciplinski prekršaje sudija, te član 57. koji se odnosi na disciplinske prekršaje tužilaca.

Tako su, primjera radi, disciplinski prekršaji odavanje povjerljivih informacija, korištenje dužnosti za pribavljanje koristi za sebe ili druge osobe, propuštanje da traže izuzeće od postupanja po predmetu kada postoji sukob interesa, neopravdano kašnjenje u izradi odluke ili procesnim radnjama, pravosnažna presuda za krivično djelo ili komentiranje sudskih odluka, postupaka ili predmeta dok je predmet u toku.

Disciplinski postupak protiv sudije ili tužioca se ne može pokrenuti po isteku dvije godine od dana prijema pritužbe ili po isteku sedam godina od dana kada je navodni prekršaj učinjen. U slučaju krivičnog djela, rok je jedna godina od pravosnažnosti odluke u krivičnom postupku.

Član 86. Nacrta zakona se odnosi na izvještaje o imovini i interesima, a njima je predviđeno da su sudije i tužioci dužni dostavljati Vijeću svoj početni i godišnji izvještaj o imovini, uključujući i način i vrijeme stjecanja i nabavnu vrijednost, o prihodima, interesima, obavezama, troškovima i garancijama za sebe, bračnog i vanbračnog partnera i roditelje i djecu i druga lica sa kojima žive u zajedničkom domaćinstvu.

U izvještaju sudija, odnosno tužilac navodi i podatak o njegovim srodnicima koji rade u pravosuđu, advokaturi, pravobranilaštvu ili notarijatu. Srodnici uključuju srodnike po pravoj liniji, po bočnoj liniji do trećeg stepena srodstva, srodnike po tazbini do drugog stepena i dijete bračnog druga, bračne odnosno vanbračne partnere, usvojitelje i usvojenu djecu.

Ukoliko sudija, odnosno tužilac drži gotovinu u iznosu većem od 5.000 KM van banaka, sudija odnosno tužilac ne može tim iznosom pravdati finansiranje svojih troškova.

Ovom članu je dodat i član 86a. koji se odnosi na transparentnost, te koji propisuje da se izvještaji objavljuju na internet stranici VSTV-a.

Ovim je zakonskim rješenjem predviđeno i formiranje Jedinice za integritet u okviru Sekretarijata VSTV-a BiH, a u svrhu efikasne obrade i provjere finansijskih izvještaja.

Član porodice čije finansije i lični interesi moraju biti obuhvaćeni izvještajem koji sudije i tužioci moraju predati, a koji odbije da sudiji ili tužiocu dostavi potrebne podatke, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 3.000 KM. Odgovorno službeno lice u javnom organu, koje opstruiše postupak provjere na način da ne sarađuje sa organom nadležnim za provjeru izvještaja ili ne dostavlja organu tražene informacije, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 10.000 KM. Fizička osoba koja opstruiše postupak provjere na način da ne sarađuje sa organom nadležnim za provjeru izvještaja ili ne dostavi organu tražene informacije prema zakonom propisanim procedurama, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 10.000 KM. Za isti prekršaj pravno lice će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 20.000 KM. Za propisane prekršaje može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti.

Navedene izmjene nisu finalni zahvati na postojećem Zakonu u VSTV-u već uvertira u, kako je predviđeno, suštinske promjene ovog zakonskog rješenja.

– U roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, Parlamentarna skupština BiH će donijeti Zakon o VSTV-u koji će biti usklađen sa standardima EU-a, kako je predviđeno u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU – glasi član 19. Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH.

Izmjene Zakona o VSTV-u su, podsjetit ćemo, obaveza koju je pred BiH postavila Evropska komisija u svom Mišljenju o zahtjevu naše zemlje za članstvo u EU.

The post DOK U KRAJINI SKUPŠTINA ODBIJA STAVITI U ZAKON OBJAVU IMOVINE // Spremne izmjene Zakona o VSTV-u: Mogućnost razrješenja članova Vijeća, sudije i tužioci objavljuju imovinu appeared first on usn.ba.


{$excerpt:n}