Put koji žrtva nasilja mora proći: Od prijave, do pravosnažne presude

Put koji žrtva nasilja mora proći:
 U slučaju nasilja u porodici, žrtve nasilja mogu da pozovu policiju na 122 ili da kontaktiraju najbližu sigurnu kuću (1265 je besplatan broj telefona SOS linije za cijelu Republiku Srpsku, a poziv će biti preusmjeren na onu sigurnu kuću koja je najbliža adresi sa koje žrtva pozove).
 Prijavu policiji može da podnese žrtva lično, ali isto tako to može da učini neko od subjekata zaštite (centri za socijalni rad, zdravstvene ustanove, sigurne kuće). Prijavu policiji može da podnese i neko od građana ko je bio svjedok nasilju ili ima saznanje o nasilju.
 Nakon što je žrtva nasilja ili neko drugi prijavio porodično nasilje, Policija, izlazi na
lice mjesta, uzima izjave i podnosi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
 Tužilaštvo na osnovu podnijetog izvještaja podnosi optužnicu sudu.
 Sud izriče zaštitne mjere, izriče krivične presude i izvršava pravosnažne presude.
Šta se dešava sa žrtvom nasilja od momenta kada ona prijavi nasilje, a Policija podnese izvještaj o krivičnom djelu? Žrtva nasilja u porodici, zbog pretrpljenog nasilja, straha i uznemirenosti, radi obezbjeđivanja fizičke zaštite i ostvarivanja svojih prava i interesa, kao i sprečavanja ponavljanja nasilja, ima pravo da podnese nadležnom centru za socijalni rad, odnosno službi socijalne zaštite zahtjev za korišćenje posebne mjere podrške – privremeno zbrinjavanje u sigurnu kuću. Radi zaštite i obezbjeđenja žrtve, policija će otpratiti žrtvu u kuću, stan ili drugi stambeni prostor da bi ona uzela svoje i lične stvari drugih lica koja su s njom napustila taj prostor, a koje su neophodne za zadovoljenje svakodnevnih potreba. Na prostoru Republike Srpske trenutno aktivno rade tri sigurne kuće i to u Modriči, Banja Luci i Bijeljini.

Koliko dugo žrtva nasilja boravi u sigurnoj kući?
Sigurna kuća ima funkciju da zaštiti ženu i obezbjedi izmještanje iz okruženja u kojem je utvrđeno da je postojalo nasilje. Cilj je da se ženi omogući da se vrati uobičajenom načinu života u zajednici i da joj se pruži mogućnosti da organizuje život bez nasilja. Žena se na taj način ohrabruje da se postepeno ponovo uključuje u zajednicu. Tokom svog boravka ženi se pruža medicinska, psihološka i drugi vidovi podrške u saradnji sa stručnim osobljem. Boravak
žrtve nasilja u sigurnoj kući je propisan Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici RS.
Mjera privremenog zbrinjavanja može se odrediti u trajanju koje je potrebno radi ostvarenja cilja mjere, s tim da ne može trajati duže od šest mjeseci. U opravdanim slučajevima trajanje ove mjere može se produžiti za još šest mjeseci, odnosno do završetka postupka i izvršenja rješenja kojim se učiniocu nasilja izriče zaštitna mjera.
Šta boravak u sigurnoj kući konkretno podrazumijeva?
Sigurne kuće žrtvama pružaju atmosferu sigurnosti, prihvatanja i podrške, što je u početnim momentima najvažnije. Pored toga, pruža im se i medicinska, psihološka i druge vrste pomoći. Sve korisnice se detaljno upoznaju sa vrstama i načinima pružanja stručne pomoći koja se nudi u okviru sigurne kuće i koje mogu da koriste bilo kroz individualni ili grupni rad.
Osim stručne pomoći sa korisnicama se provode radno-okupacione terapije koje vodi stručno osoblje sigurnih kuća. Žrtve nasilja se tokom boravka u sigurnoj kući upoznaju sa drugim institucijama koje su joj saveznici u rješavanju njihovih slučajeva, a to su sud, centri za socijalni rad, škole, zdravstvene ustanove gdje joj podršku za razumijevanje i saradnju sa njima daje osoblje sigurne kuće. Svaka žrtva dobija i besplatnu pravnu pomoć.
Ne dvoumite se, prijavite nasilnika!
Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče od 2000. godine smješta žrtve nasilja u sigurnu kuću. Pored redovnog zbrinjavanja, obezbjeđujemo besplatnu pravnu pomoć, brinemo o zdravstvenom stanju žrtva, organizujemo ljekarske preglede, psihološku pomoć, hranu i higijenu, zatim brinemo o djeci koja su naši korisnici, brinemo o odlasku djece u škole, pisanju zadaća i generalno brige o školskom sadržaju, te provodimo edukativno-kreativne
radionice sa djecom i radno-okupacione terapije sa korisnicama, a sve u cilju ekonomskog zbrinjavanja žrtava nasilja nakon izlaska iz sigurne kuće.
Aktivnosti na polju vidljivosti UG „Budućnost“ nastale su zahvaljujući Care International uz podršku Vlade Češke republike. Kancelariju UG „Budućnost“ možete pozvati svakim radnim danom od 7 do 15 časova na broj telefona: 053/ 820-701 ili nam možete pisati na e mail buducnostmd@yahoo.com


{$excerpt:n}