Zdravstveno ispravne vode sa dva izvora u Lukavcu, Majdan nije za piće

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u augustu je izvršio uzorkovanje i laboratorijske analize vode javnih česama na području TK. Kvaliteta vode sa jedne javne česme ne zadovoljava kriterije Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, dok su dvije zdravstveno ispravne i mogu se koristiti.

U vodi sa jednog izvora otkriveno je prisustvo bakterija što govori u prilog visokog rizika korištenja ovakvih voda za piće.

Analiza je pokazala da su zdravstveno ispravne vode:

  • Izvor Petrak
  • Javna česma Barutni

Zdravstveno neispravna voda je sa izvora Majdan u Modracu.


{$excerpt:n}