Pogledajte detaljna upustva za rad osnovnih i srednjih škola u vrijeme pandemije koronavirusa

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo , na čelu s ministrom Anisom Krivićem, donijelo je Naredbu o početku školske 2020/2021. godine i organizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo.

Također, u prilogu pomenute Naredbe dato je Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini.

– Dostavljamo Metodologiju realizacije online nastave u Kantonu Sarajevo sa smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja i praćenje, vrednovanje i ocjenjivanja učenika/ca, a u kojoj su date precizne upute o odvijanju nastave u aktuelnim epidemiološkim uvjetima – poručili su iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Član 1.

(1) Nastava u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini, u skladu sa zakonom i školskim kalendarom, počinje 1.9.2020. godine.

(2) Odgojno-obrazovni rad u školama iz stava (1) ovog člana odvijat će se u skladu sa Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini koje je u prilogu ove naredbe.

(3) Nastavni čas u školama iz stava (1) ovog člana, traje 30 minuta.

Član 2.

(1) Direktor škole odgovaran je za zakonitost, organizaciju i kvalitet odgojno-obrazovnog rada i svih aktivnosti ustanove, u skladu sa zakonom i drugim aktima.

(2) Direktor škole obavezan je preduzeti sve neophodne mjere za obezbjeđivanje uslova za realizaciju aktivnosti te primjenu mjera zaštite i sigurnosti zdravlja učenika, radnika i roditelja preporučenih od strane nadležnih 0RGANA i institucija.

(3) Naređuje se direktorima škola iz člana 1. stav (1) ove naredbe da donesu i objave na zvaničnoj web stranici škole krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 te imenuju operativni tim za praćenje implementacije kriznog plana SH0DN0 Naredbi Kriznog stožera Federalnog Ministarstva zdravstva.

Član 3.

Obavezuje se direktor škole da rad produženog boravka u osnovnim školama organizuje prema potrebama roditelja i učenika te RASP0L0ŽIVIM resursima škole, a u skladu sa Preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Smjernicama JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo koje su u prilogu ove naredbe.

Član 4.

Za realizaciju ove naredbe zadužuju se direktori škola iz člana 1. ove naredbe.

Član 5.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada

The post Pogledajte detaljna upustva za rad osnovnih i srednjih škola u vrijeme pandemije koronavirusa appeared first on usn.ba.


{$excerpt:n}