ŠTA VAM GOVORI OVAJ DOKUMENT? BiH ima ‘Nacionalni plan za B0RBU protiv pandemije’ još od 2009. godine

Nacionalni plan BiH za B0RBU protiv pandemije usvojen je 2009. godine jednoglasno u Vijeću ministara BiH. Iako ga je trebalo revidirati svake tri godine, do toga nije došlo. Da se na njega “zaboravilo”, pokazala je i pandemija korona virusa tokom koje su se vlasti “UH0DAVALE” u prebacivanju nadležnosti i odgovornosti uprkos dokumentu koji jasno određuje koja institucija je odgvorna za koji dio posla tokom ovakvih situacija.

Dokument ima 50 stranica s nekoliko jasno definiranim poglavljima – Lanac zapovjedanja (koordinacija i upravljanje), Nadzor, Strategija zadržavanja/sprečavanja širenja, Upravljanje slučajem, Zdravstvene usluge i zaštita zdravstvene službe, Komunikacija, Istraživanje i evaluacija i Finansiranje.

Ovim dokumentom predviđeno je i formiranje Koordiancionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje koje se sastoji od devet zastupnika iz svakog ministarstva Vijeća ministara BiH, po pet zastupnika iz Vlade FBiH i Vlade RS te dva Brčko distrikta (iz resora od posebnog značaja za zaštitu i spašavanje po izboru vlada). Ovo tijelo ima ovlasti da predlaže Vijeću ministara BiH proglašavanje stanja prirode i druge nesreće, daje preporuke nadležnim institucijama i tijelim u BiH, koordinira aktivnosti u zaštiti i spašavanju te prijemu i pružanju međunarodne pomoći i donacija.

U dokumentu se navodi kako se Izmjene i dopune Plana usvajaju u skladu s aktuelnim stanjem i procjenom potrebe.

“Pandemiju zvanično proglašava Svjetska zdravstvena organizacija. Koordinaciono tijelo BiH može biti dopunjeno ekspertima ili ekspertnim timom za zdravstvenu i veterinarsku zaštitu koga čine najistaknutiji eksperti iz oblasti zdravstva i veterinarstva s tim da se predsjedavajući ekspertnog tima mijenja u odnosu na faze i vrste krizne situacije tako da je na čelu u fazama 1-3 veterinarski, a 4-6 zdravstveni ekspert. Nominaciju članova ekspertnog tima potvrđuje Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, entitetskih ministarstava zdravstva i Ureda za veterinarstvo BiH”, piše u dokumentu.

U dokumentu su decidno definisane stavke kao što su Opća i lična higijena, korištenje ličnih zaštitnih sredstava, zabrana javnog okupljanja, zatvaranje odgojno-obrazovnih ustanova i kućna izolacija te su shematski jasno prikazane odgovorne ustanove i osobe za provođenje svih stavki.

Također, B0LNICAMA i drugim zdravstvenim ustanovama jasno su objašnjeni koraci i načini postupanja u ovakvim situacijama. U dokumentu se navodi kako bi idealno bilo imati između 17.000 i 18.000 postelja za ZARAŽENE od influence, a predviđen broj B0LNIČKIH postelja za kapcitete zdravstvene njege u alternativnom smještaju između 5.000 i 7.000. Navodi se kako zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite trebaju zasebne trijažne centre, da se planira broj regrutovanog zdravstvenog kadra među kojima su mladi nezaposleni doktori medicine i medicinske sestre, te radnici koji bi radili na održavanju higijene, transportu B0LESNIKA, kao i električari, vodinstalateri i sl. Kada su u pitanju medicinske zalihe, svaka ustanova bi trebala imati ličnu zaštitnu opremu i lijekove za iznmeđu 15 i 18 timova, a u apotekama lijekova za između 13.000 i 18.000 ZARAŽENIH. Predviđen je i centralni popis B0LESNIČKIH postelja.

Prema tada izvršenim procjenama, za stanovništvo BiH se očekivalo da u slučaju da ne bude vakcine za tu B0LEST , 0B0LI između pet i 35 posto P0PULACIJE što bi značilo između 197.000 i 1,4 miliona ljudi, za što je, naglašava se, potrebno osigurati pokrivenost ANTIVIR0CITIM za 10 posto P0PULACIJE. Od toga broja se procjenjuje da će VANB0LNIČKU zdaravstvenu zaštitu tražiti između 30.000 i 132.000, a da će se u B0LNICI liječiti između 3.000 i 180.000 ljudi s teškim K0MPLIKACIJAMA.

U dokumentu se jasno naglašava da se linija komunikacije u slučaju epidemije ka institucijama BiH i međunarodnoj zajednici odvija isključivo preko Operativmno-komunikacijskog centra BiH – 122 koji radi na stalnom prikupljanju podataka o BI0L0ŠK0M i drugim 0PASN0STIMA upravljanja i upoznavanja i dostavlja podatke Koordinacionom tijelu BiH.

Dokumentom je predviđeno jačanje Koordinacionog tijela BiH brojem eksperata za oblast epidemije zaraznih i drugih oblasti, te formiranje Tima za komunikaciju u slučaju pojave influence.

Finansijska sredstva za sprovođenje mjera predviđenih Okvirnim zakonom o spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH će biti osigurana iz budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH. Obaveza svih institucija u čijem je djelokrugu izvršenje aktivnosti ovog plana je da u okviru vlastitih sredstava odobrenih budžetom osiguraju sredstva za ove aktivnosti, navodi se u poglavlju 9.

The post ŠTA VAM GOVORI OVAJ DOKUMENT? BiH ima ‘Nacionalni plan za B0RBU protiv pandemije’ još od 2009. godine appeared first on usn.ba.


{$excerpt:n}