Preduzeti koordinirane mjere na području cijele zemlje u borbi protiv COVID-19

Predsjedništvo BiH na današnjoj sjednici je usvojilo informaciju Vijeća ministara BiH o realizaciji zaključka Predsjedništva BiH desete redovne sjednice održane 6. aprila 2020. godine i definisanih mjera za zaustavljanje širenja COVID-a 19, prenosi Anadolu Agency (AA).

Imajući u vidu različitu praksu u realizaciji tačke 4 navedenog zaključka, Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da u koordiniranom pristupu u saradnji sa entitetskim vlastima i vlastima Brčko Distrikta razmotri realizaciju ove tačke kako bi se preduzele koordinirane mjere na području cijele BiH u borbi protiv COVID-19.

Predsjedništvo BiH zahtjeva od Vijeća ministara BiH, da se u koordiniranom pristupu u saradnji s entitetskim vladama i Vladom Brčko Distrikta razmatraju buduće mjere koje se poduzimaju u BiH na zaštiti od COVID-19.

Predsjedništvo BiH zahvaljuje građanima BiH koji su strpljivo podnosili izrečene mjere i moli ih da nastave da prate mjere koje se preduzimaju radi zaštite zdravlja ljudi.

Predsjedništvo BiH usvojilo je izvještaj Ministarstva odbrane BiH o angažovanju Oružanih snaga BiH za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u prevenciji i sprečavanju COVID-19.

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici usvojilo i zaključak u kojem se navodi da će s ciljem ubrzanja procesa pristupanja BiH Evropskoj uniji, Predsjedništvo BiH inicirati i voditi reformu radi ostvarivanja potrebnog stepena usklađenosti sa kriterijima za članstvo na temelju realizacije 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

Predsjedništvo BiH, u svjetlu predstojećeg summita u Zagrebu, potvrđujući članstvo u Evropskoj uniji kao strateški vanjskopolitički cilj i prioritet BiH, pokreće proces realizacije 14 ključnih prioriteta, kao i uspostavljanje ad hoc Političke radne grupe. Političku radnu grupu čine članovi Predsjedništva BiH, sa predsjedavajućim na čelu, predsjedavajući Vijeća ministara BiH sa dvoje zamjenika, i članovi Kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH i ista će sa sastati u roku od pet dana nakon usvajanja ovog zaključka.

Predsjedništvo BiH nalaže predsjedavajućem Vijeća ministara BiH da u roku od sedam dana od usvajanja ovog zaključka, u skladu sa odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, pokrene inicijativu za održavanje sjednice Kolegija za evropske integracije i Direkcije za evropske integracije, s ciljem iniciranja procesa izrade Akcionog plana za realizaciju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Akcioni plan za realizaciju 14 ključnih prioriteta na prijedlog Kolegija usvaja Vijeće ministara BiH, u roku od 30 dana od dana iniciranja procesa izrade, a isti sadrži konkretne mjere, nadležne institucije, jasno utvrđene i mjerljive indikatore, te rokove za realizaciju.

Zadužuje se Vijeće ministara BiH da jednom mjesečno izvještava Predsjedništvo BiH o ostvarenom napretku kao i o uočenim poteškoćama u procesu implementacije Akcionog plana za realizaciju 14 ključnih prioriteta.

Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da bez odlaganja dostavi sveobuhvatan i detaljan plan konkretnih mjera i aktivnosti koje se trebaju poduzeti radi rješavanja migrantske krize.


{$excerpt:n}