Koliko stranci moraju imati novca kada ulaze u BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, a nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva vanjskih poslova BiH, na sjednici održanoj 23. januara 2020. donijelo odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini.

Pa je tako odlučeno da je najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati prilikom ulaska u BiH za 2020. godinu 150 KM za svaki dan namjeravanog boravka u BiH ili protivvrijednost u stranoj valuti i nije mijenjan u odnosu na prethodnu godinu.

Ovom odlukom utvrđuje se najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini i sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, za 2020. godinu. Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH za 2020. godinu je 150,00 KM ili protivvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u BiH“, navodi se u Odluci.

Posjedovanje sredstava dokazuje se na način propisan članom 23. Zakona o strancima, piše “N1“.

Ova odluka stupila je na snagu danom donošenja i objavljena je u “Službenom glasniku BiH”.


{$excerpt:n}