Vremenska prognoza: Pre­težno oblačno u BiH, moguća kiša

To­kom da­na po­vre­me­na i sla­ba ki­ša je mo­guća po­ne­gdje u južnim kra­je­vi­ma. Vje­tar slab do umje­ren ju­go­za­pa­dni. Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra od 3 do 8, na ju­gu, sje­ve­ru i sje­ve­ro­za­pa­du ze­mlje do 13, a dne­vna od 11 do 18 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa, pišu “Nezavisne“.

  • Sa­ra­je­vo + 13 ºC
  • Ba­nja­lu­ka + 14 ºC
  • Bi­je­lji­na + 13 ºC
  • Bi­hać + 15 ºC
  • Li­vno + 10 ºC
  • Mos­tar + 12 ºC
  • Ze­ni­ca + 13 ºC
  • Tre­bi­nje + 13 ºC


{$excerpt:n}