Objavljeno koliko su novca strane vlade ove godine donirale institucijama u BiH

Tekućom podrškom u novčanom obliku obuhvaćene su sve namjenske donacije doznačene iz inozemstva od stranih vlada i organizacija, kao podrška pojedinim institucijama Bosne i Hercegovine.

Transfer sredstava po osnovu tekućih pomoći uplaćuje se na Jedinstveni račun trezora ili posebni namjenski račun. U periodu od 1. januara 2019. godine do 30. juna 2019. godine ostvareni prihodi na ime tekuće podrške iznose 3 miliona 426 hiljada KM, a što је 46 posto iznosa koji je ostvaren u istom periodu prethodne godine.

“Ostvarene donacije u ovom periodu su iz inozemstva i one su namjenskog karaktera”, piše u Izvještaju o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period od januara do juna 2019. godine.

Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH su donirana sredstva od Norveške (0,4 mil KM) za projekt unapređenja kvaliteta pravosuđa u službi građana, Švicarske ambasade (0,52 mil KM) za projekt unapređenja tužilačkog kapaciteta, Švedske razvojne agencije SIDA (0,39 mil KM) za projekt unapređenja efikasnosti sudova te Evropske komisije (0,32 mil KM) za konsolidaciju i dalji razvoj pravosudnog informacionog sistema u ukupnom iznosu od 1,65 mil KM. Sudu BiH donirana su sredstva Evropske unije iz IPA-e 2012. u iznosu od 136.712 KM.

U ostale donacije spadaju sredstva za projekt preventivne konzervacije zbirki Zemaljskog muzeja Komisiji za nacionalne spomenike (142.419 KM), sredstva UNHCR-a (122.250 KM) i drugih donatora (41.647 KM) Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, donacije “GOPA Gesellschaft fur Organization, Planung and Ausbildung” Agenciji za statistiku BiH (26.166 KM), sredstva SIDA-е, EU i ostalih donatora Direkciji za evropske integracije BiH (294.967 KM), donirana sredstva UNHCR-a i drugih Minlstarstvu sigumosti BiH (272.736 KM), uplaćene donacije Ministarstvu civilnih poslova BiH (262.990 KM) te veći broj manjih donacija kojima su podržane različite institucije Bosne i Hercegovine, prenosi “Klix“.

{$excerpt:n}