Rijeka Tinja izlila se iz korita: Presječen put u Previlama

Rijeka Tinja izlila se iz svog korita u naseljima Potpeć i Previle. Putna komunikacija kroz naselje Previle prema Općini Čelić prekinuta je, a voda je kako se vidi na fotografijama došla i do stambenih objekata koji se nalaze u blizini.

Štab civilne zaštite Grada Srebrenika poziva građane koji su ugroženi poplavom po bilo kojem osnovu, bilo da se radi o bujičnim potocima koji u kontinuitetu narastaju ili o manjim rječicama, da budu u stanju pripravnosti te da na vrijeme izvrše sve radnje na spašavanju u smislu zaštite života i imovine.

Građani koji imaju stoku da poduzmu odgovarajuće mjere o zbrinjavanju istih. U skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju , Gradski štab je predložio, a gradonačelnik je proglasio stanje neposredne opasnosti od nastanka poplave.

Štab poduzima mjere na zaštiti i spašavanju iz svoje nadležnosti. Za sva naseljena mjesta duž korita rijeke Tinje proglašava se pripravnost za djelovanje u ovakvim situacijama.